INCEPTION

МУИС-НУС, ОУХНУС хамтарсан баг

Манай багийн онцлог: "Онцлох зүйлгүй нь онцлог юм уу даа"

Манай багийн онцлог: "Онцлох зүйлгүй нь онцлог юм уу даа"

Дасгалжуулагч

Ө. Азбаяр

Ажил мэргэжлийн стандарт хүний хөгжлийн хүрээлэн

Ажил мэргэжлийн стандарт хүний хөгжлийн хүрээлэн

Ахлагч

Т. Бадамдамдин

2-р курс, 21 настай

2-р курс, 21 настай

Багийн гишүүд

С. Нинжжаргал

2-р курс, 20 настай

2-р курс, 20 настай

Г. Хэнчбиш

2-р курс, 20 настай

2-р курс, 20 настай

О. Дэлгэрмаа

2-р курс, 19 настай

2-р курс, 19 настай