HEXAGON

МУИС-Хууль Зүйн сургуулийн баг

Дасгалжуулагч

Ж. Өнөмөнх

Mongolianfact checking center-баримт шалгагч

Mongolianfact checking center-баримт шалгагч

Ахлагч

О. Нандинцэцэг

5-р курс, 22 настай

5-р курс, 22 настай

Багийн гишүүд

Л. Нандинцэцэг

4-р курс, 21 настай

4-р курс, 21 настай

О. Эрхэс

4-р курс, 22 настай

4-р курс, 22 настай

Б. Эрдэнэбат

4-р курс, 23 настай

4-р курс, 23 настай